Qทำไมต้องเป็น ThaiBioDiversity

ปัจจุบันงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจัดเป็นวาระสำคัญของชาติ การรวบรวม ศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงกัน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จึงเห็นความจำเป็นในการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ หรือศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูล ที่จะทำให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงการแผนงาน ตลอดจนกิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

การสะสมข้อมูลองค์ความรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยนั้นมีการจัดเก็บและค้นพบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้อยู่ช้านาน การจัดเก็บมีการกระจายอยู่ทั่วไป โดยผู้ที่ถือครองข้อมูลมีทั้งผู้ถือครองที่เป็นองค์กร หรือตัวบุคคล ซึ่งนับเป็นข้อจำกัดและยากต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มีการรวบรวม จัดระเบียบ การบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ และถือเป็นศูนย์รวมในการจัดเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครือข่าย จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ได้เครื่องมือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได้อย่างแพร่หลาย และยั่งยืนยิ่งขึ้น อันจะทำให้การผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qวัตถุประสงค์ของ ThaiBioDiversity

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพให้กับประชาชน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย เข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสนใจในข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

Qหน่วยงานเครือข่ายที่สนับสนุนข้อมูล

1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

4. กรมป่าไม้

5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6. องค์การสวนพฤกษศาสตร์

7. กรมวิชาการเกษตร

8. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9. สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

11. กรมประมง

12. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

13. กรมการข้าว

14. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

15. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

20. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)