สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ [www.bedo.or.th ]

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารศูนย์ราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้เกิดการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย ให้สามารถเกิดทุนด้านทรัพยากร แหล่งความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [www.mnre.go.th ]

เลขที่ 92 ถนนพหลโยธิน7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้บริการประชาชน พร้อมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [www.onep.go.th ]

เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 (ซอยพระรามที่หก 32) ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช [www.dnp.go.th ]

เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
กรมป่าไม้ [www.forest.go.th ]

เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการศึกษา วิจัย พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [www.dmcr.go.th ]

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 5-9 อาคารศูนย์ราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ [www.qsbg.org ]

ที่ ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้เพื่อการเรียนรู้
กรมวิชาการเกษตร [www.doa.go.th ]

ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับพืช
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [http://ittm.dtam.moph.go.th ]

ที่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองฯ นนทบุรี 11000 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการรวบรวม อนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ [www.dmsc.moph.go.th/webroot/Plant/MPRI ]

เลขที่ 88/7 ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองฯ นนทบุรี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมถึงให้บริการข้อมูลวิธีตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [www.biotec.or.th/biotechnology-th/gmo.asp ]

เลขที่ 113 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านการสร้างความรู้พื้นฐาน (Basic research) การวิจัยประยุกต์ (Applied research) และการวิจัยเชิงพัฒนา (Development research) ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีใหม่อย่างเป็นระบบ
กรมประมง [www.fisheries.go.th ]

ตั้งอยู่ที่เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แหล่งเพาะเลี้ยงและทุกแหล่งทรัพยากร สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา
กรมการข้าว [www.ricethailand.go.th ]

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ข้าว ของประเทศรวมทั้งดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องข้าว ดำเนินการเกี่ยวกับการ อนุรักษ์พันธุกรรมและคุ้มครองพันธุ์ข้าว การผลิตและส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว การจัดการข้าวรวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนการตลาดข้าว
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ [www.zoothailand.org ]

เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ 10300 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้น การอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ การวิจัยทางสัตวศาสตร์ การให้การศึกษาแก่ประชาชน การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างครบถ้วน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร [wwww.abhaiherb.com ]

เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ต. ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 เป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทย ใช้สมุนไพรบำบัดรักษาโรค มีการนวด อบ ประคบ และฝังเข็ม แปรรูปสมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [www.sci.ku.ac.th ]

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้า สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ [www.nsm.or.th ]

ตั้งอยู่ที่เทคโนธานี ถ. รังสิต-นครนายก ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการสื่อสาร ทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [www.pharmacy.mahidol.ac.th ]

เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการผลิตเภสัชกรคุณภาพออกสู่สังคม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในหลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข หรือแม้แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา ทั้งกิจการของรัฐและเอกชน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [www.science.msu.ac.th ]

พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาอันจะทำให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของเห็ด ความเข้าใจเกี่ยวกับเห็ด โดยกระบวนการเก็บตัวอย่าง การจำแนกอย่างเป็นระบบ การจัดแสดงตัวอย่าง การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา [www.sci.buu.ac.th ]

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้า สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) [www.hrdi.or.th ]

เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เป็นหน่วยงานที่มุ่งวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ