ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญ : ดร. วิเชียร ยงมานิตชัย
สถานที่ติดต่อ :
อีเมล์ : fsciwcy@ku.ac.th
ประเภทความเชี่ยวชาญ : Amorphothecaceae
ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -
เบอร์โทรติดต่อ : -
ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญ : รศ.ดร. อุทัยวรรณ โกวิทวที
สถานที่ติดต่อ :
อีเมล์ : fsciutk@ku.ac.th
ประเภทความเชี่ยวชาญ : Aspersentidae
ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -
เบอร์โทรติดต่อ : -
ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญ : ดร. อัญชลี เอาผล
สถานที่ติดต่อ :
อีเมล์ : fsciacl@ku.ac.th
ประเภทความเชี่ยวชาญ : Aspersentidae
ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -
เบอร์โทรติดต่อ : -
ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญ : รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย
สถานที่ติดต่อ :
อีเมล์ : fscisyv@ku.ac.th
ประเภทความเชี่ยวชาญ : Monocleaceae
ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -
เบอร์โทรติดต่อ : -
ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญ : ดร. ฉวีวรรณ หุตะเจริญ
สถานที่ติดต่อ : จ.กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : chahut@csloxinfo.com
ประเภทความเชี่ยวชาญ : Amphizoidae
ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ : เชี่ยวชาญด้านแมลง
เบอร์โทรติดต่อ : 0818236005
ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญ : นาง มาลี บรรจบ
สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยสมุนไพร,กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 ซ.ติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ จ.กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : malee175@bedo.or.th
ประเภทความเชี่ยวชาญ : Plantae
ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ : ด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเป็นนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบอร์โทรติดต่อ : 02-5899850-8 ต่อ 99274
ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญ : นาย ชัยณรงค์ ไชยสินธุ์
สถานที่ติดต่อ : ม.วิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 680 หมู่ 11 ถ.นิตโยต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 47000 จ.สกลนคร
อีเมล์ : mchai.snru@gmail.com
ประเภทความเชี่ยวชาญ : Bacteria
ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ : -
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0578-833
ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญ : ผศ.ดร. สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์
สถานที่ติดต่อ : 398/49 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 จ.นครสวรรค์
อีเมล์ : vsuphawan@hotmail.com
ประเภทความเชี่ยวชาญ : Plantae
ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ : 1.การสำรวจความหลากหลายพันธ์นธุ์พืชเขาหินปูน 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เบอร์โทรติดต่อ : 086-9214808, 056-219100 ต่อ 2529-30
ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญ : Ms. อัญชลี เอาผล
สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพ จ.กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : aowphol_a@yahoo.com
ประเภทความเชี่ยวชาญ : Animalia
ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Ecology of reptiles
เบอร์โทรติดต่อ : 02-5625555 ext. 3273
ชื่อ-นามสกุล ผู้เชี่ยวชาญ : Miss Haruthai Hemadhulin
สถานที่ติดต่อ : 67/115 M00.3 Changwattana Rd. Tung Song Hong Subdistrict Lak Si Distrinct BKK 10210 จ.กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : meanhh@hotmail.com
ประเภทความเชี่ยวชาญ : Poaceae
ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ : Grass Taxonomy
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0094116