Qองค์ความรู้นี้คืออะไร ?

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) ได้จัดทำ "องค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพ" นี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้การประยุกต์ใช้ทรัพยากรชีวภาพในการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้พัฒนาธุรกิจของตนเอง หรือเป็นความรู้ตั้งต้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรชีวิตภาพ โดยโครงการส่วนนี้เป็นโครงการต่อยอดจากการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิต โดยได้แยกเนื้อหาออกเป็นสามองค์ความรู้ดังนี้

องค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

บทความต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของความหลากหลาย ทางชีวภาพ ดังเช่น ศัพท์น่ารู้ มูลค่าทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล องค์การที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

องค์ความรู้การประกอบธุรกิจ
บทความต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลการประกอบธุรกิจจาก ความหลากหลายทางชีวภาพ ดังเช่น การจัดทำแผนธุรกิจ การตลาด กฎหมาย และขั้นตอนทางราชการ เป็นต้น

องค์ความรู้ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจจากฐานชีวภาพ
บทความต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ห่วงโซ่อุปทานธุรกิจจาก ฐานชีวภาพในด้านต่างๆ ดังเช่น กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร ธุรกิจสปา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น

Qวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้การประกอบธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวิตภาพ ที่รวบรวมจากหน่วยงานเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ

Qหน่วยงานเครือข่ายที่สนับสนุนข้อมูล

1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

4. กรมป่าไม้

5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

6. องค์การสวนพฤกษศาสตร์

7. กรมวิชาการเกษตร

8. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9. สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

11. กรมประมง

12. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

13. กรมการข้าว

14. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

15. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

20. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)