Qลิขสิทธิ์

ข้อมูล รายละเอียด รวมถึงรูปถ่ายทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ และหน่วยงานเจ้าของข้อมูล การทำซ้ำ หรือกระทำการอย่างใดต่อข้อมูล โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

Qเงื่อนไขการใช้ข้อมูล

1. เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ แก่นักวิชาการ นักธุรกิจ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

2. ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว มิใช่เพื่อเชิงการค้า และเพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำ ลอกเลียน หรือเผยแพร่เนื้อหา หรือองค์ประกอบของรูปแบบใดๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาต

3. ผู้ใช้ข้อมูลต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ข้อมูล ไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล