Thai Darwin Core ++ เป็นมาตรฐานที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสิ่งมีชีวิต ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ กายภาพ ชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย โดยมาตราฐานนี้มีได้รับการเพิ่มเติมและปรับปรุงมาจากมาตราฐาน Darwin Core ที่รวบรวมและพัฒนาโดย Biodiversity Information Standards (TDWG) เพื่อให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยและมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตเป็นสำคัญ โดยสามารถจำแนกหมวดหมู่ของข้อมูลออกได้เป็น 10 หมวดหมู่ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล (Record-level Elements)
เป็นกลุ่มข้อมูลที่จะใช้สำหรับกำหนดความเป็นเอกลักษณ์ของโครงสร้างข้อมูลที่จะได้รับจากแต่ละหน่วยงาน

2. ข้อมูลเชิงพิพิธภัณฑ์ (Curatorial Extension)
เป็นกลุ่มข้อมูลที่จะใช้สำหรับเก็บรายละเอียดของการจัดเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงจัดหมวดหมู่และวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์

3. ข้อมูลอนุกรมวิธานสิ่งมีชีวิต (Taxonomic Elements)
เป็นกลุ่มข้อมูลที่จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลทางอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นตัวจำแนกหมวดหมู่สายพันธุ์ของตัวอย่างสิ่งมีชีวิต

4. ข้อมูลอื่นสำหรับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต (Identification Elements)
เป็นกลุ่มข้อมูลที่จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต เมื่อไม่สามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนหรือผู้จัดจำแนกไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นจริงหรือไม่

5. ข้อมูลเชิงนิเวศวิทยา (Locality Elements)
เป็นกลุ่มข้อมูลที่จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ที่ทำการตรวจเก็บตัวอย่างหรือสังเกต/สำรวจสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงรายละเอียดเชิงนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์

6. ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (Geospatial Elements)
เป็นกลุ่มข้อมูลที่จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ที่ทำการตรวจเก็บหรือสังเกต/สำรวจตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในเชิงภูมิศาสตร์ ที่ใช้ระบบพิกัดในการอ้างอิงตำแหน่งและของเขตของพื้นที่ดังกล่าว

7. ข้อมูลเชิงการเก็บสำรวจ (Collecting Event Elements)
เป็นกลุ่มข้อมูลที่จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดการเข้าไปเก็บสำรวจตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ว่าจัดเก็บโดยใคร เมื่อใดและอย่างไร

8. ข้อมูลเชิงชีววิทยา (Biological Elements)
เป็นกลุ่มข้อมูลที่จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดเชิงชีววิทยาของตัวอย่างสิ่งมีชีวิต

9. ข้อมูลอ้างอิง (References Elements)
เป็นกลุ่มข้อมูลที่จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ รวมไปถึงไฟล์ข้อมูลของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรูปเอกสารหรือไฟล์มัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ

10. ข้อมูลเชิงการนำไปใช้ประโยชน์ (Utilization Elements)
เป็นกลุ่มข้อมูลที่จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดของการนำสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์ ข้อควรระวัง และคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลได้ที่นี่

- Excel file : Download
- XML file : Download